แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กทม (ภาค ก+ข)

395.00 ฿705.00 ฿

ฉบับปรับปรุงล่าสุด พฤศจิกายน 2561 อัพเดตครบจบในเล่มเดียว สรุป เนื้อหา แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
{เก็งข้อสอบโดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์}

ล้างค่า
รายละเอียด

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กทม (ภาค ก+ข)

ภาค ก

  • วิชาคณิตศาสตร์ การคิดคำนวณ
  • แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ
  • วิชาภาษาไทย
  • แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
  • ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
  • แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

ภาค ข

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  • แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  • ประมวลกฎหมายอาญา
  • ประมวลกฎหมายพิวิธีจารณาความอาญา
  • แนวข้อสอบประมวลกฎหมายพิวิธีจารณาความอาญา
  • พระราชบัญญัติระเบียนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
  • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุมเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
  • แนวข้อสอบพระราชบัญยัติระเบียบข้าราชการกรุมเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
  • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
  • พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
  • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
  • พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
  • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
  • พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
  • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
  • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ภาค ค

  • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
  • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

การรับสมัครสอบ กทม สำนักนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สกก)

สมัครทางเว็บไซต์ : http://ksb.bangkok.go.th
วันที่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 19 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th/ ภายในวันที่ 5 วันนับจากวันปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1/2561

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

  1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 60 อัตรา
  2. พนักงานปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา
  3. พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน จำนวน 1อัตรา
  4. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา
  5. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 35 อัตรา
  6. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 25 อัตรา
  7. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
  8. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา
  9. นาช่างเครืองกลปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา
  10. นาชางเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
  11. เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
  12. โภชนากรปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
  13. เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา
  14. เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  15. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
  16. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
  17. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

  1. เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานป้องกันแะบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา
  4. นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
  5. นักวิเคราะห์นโยบายแแผนปฏิบัติการ จำนวน 14 อัตรา
  6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
  7. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา
  8. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
  9. นักปรชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 16 อัตรา
  10. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 18 อัตรา
  11. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา
  12. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา
  13. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
  14. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  15. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
  16. นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา
  17. นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  18. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา
  19. นักโภชนาปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
  20. สถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
  21. นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
  22. บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  23. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
  24. นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
  25. นักวิชาการวัฒนรรมปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
  26. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
  27. นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  28. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ(ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) จำนวน 6 อัตรา
  29. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ(ผู้นำกิจกรรมศิลปะ) จำนวน 1 อัตรา
  30. นักจัดการงานรักษาความสะอาดปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
Additional information

Additional information

รูปแบบ

ไฟล์ PDF 395฿, หนังสือ (โอนเงิน) 685฿, หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) 685+20฿

บทวิจารณ์ (0)

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กทม (ภาค ก+ข)”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.